logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศความเป็นส่วนตัวนโยบายการใช้คุกกี้การร้องเรียน

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

1.คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของบริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดาโอ เลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ จำกัด ("กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ”)  จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

 

2.กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ใช้คุกกี้อย่างไร

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
    - เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ 
    - เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
    - เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้กลุ่มบริษัทดาโอเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทดาโออย่างไร
    - เพื่อให้กลุ่มบริษัทดาโอได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ กลุ่มบริษัทดาโอสามารถส่งมอบบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

ทั้งนี้ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทดาโออาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

 

3.กลุ่มบริษัทดาโอ ใช้คุกกี้อะไรบ้าง 

เว็บไซต์ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ มีการใช้คุกกี้ทั้งของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (First party cookies)  และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ

คุ๊กกี้ที่กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ
    - Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
    - Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ มีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้
    (1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
    (2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ  รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
    (3) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
    (4) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน 

    ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้

 

4.ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของกลุ่มบริษัทดาโอได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
   
    ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/th-th/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies  

Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari iOS
https://support.apple.com/en-us/HT201265  

Android
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB  

    ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ  

    สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies  

     กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ จะไม่รับผิดชอบและ กลุ่มบริษัทดาโอไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

 

5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

6.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ

 

7.การติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ ท่านสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยเรายินดีที่จะช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DAOL Contact Center
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2351 1800 หรือ E-mail: contactcenter@daol.co.th  

(ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
E-mail: dpo@daol.co.th

certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์