logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

content-40
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(DAOL-GLOBALEQRMF)
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GLOBALEQRMF) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) Class T (Accumulation) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
content-29
กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ
(DAOL-MONYRMF)
กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-MONYRMF) มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge) โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITALWE INSURANCE

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์