logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon
undefined

กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
DAOL-MONEY-R

ข้อมูลวันที่ 24 พ.ค. 2567

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

2
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4769
เปลี่ยนแปลง
0.0057%
ราคาขาย10.4770บาท
ราคารับซื้อ10.4769บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,068,034,161.69บาท
จำนวนเงินทุนในโครงการ5,000,000,000.00บาท
ข้อมูลสรุป
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษกองทุนรวมตลาดเงิน
วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 20 มี.ค. 2562
อายุโครงการไม่กำหนด
รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต (DAOL-MONEY-R) มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge) โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เป้าหมายการลงทุนสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง
เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูงและต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินกว่า 20% ของ NAV
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

ต้นปีถึงปัจจุบัน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

DAOL-MONEY-R
0.77
0.48
0.95
1.78
0.96
0.89
0.00
0.90
ผลตอบแทนชี้วัด*
0.63
0.39
0.78
1.50
0.85
0.78
0.00
0.79

*ผลตอบแทนชี้วัด Avg 3M F/D Rate < 5M BBL KBANK&SCB THB (50.00%), Zero Rate Return 3M Index (50.00%)

หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) 

วันที่
ถึง
ผลการดำเนินงาน (%)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)

Portfolio Allocation
ข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 2567

กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (DAOL-MONEY-R )

BOND 64.36%

BILL OF EXCHANGE 28.34%

FIXED DEPOSIT 4.48%

DEBENTURE 2.7%

SAVING ACCOUNT 0.12%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/67
13.70%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/67
9.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/67
8.97%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/67
8.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67
8.52%
การซื้อ - ขายคืนกองทุน
รายละเอียด
ข้อมูล

วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30
วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
T+1
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง
100.0000 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
รายละเอียด
ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานประจำปี
ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.07000 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.10700 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1.07000 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.28000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Bank Code

Bank Branch

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสุรวงศ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สาขาอโศก
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสำนักลุมพินี

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์