logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon
undefined

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
DAOL-BOND3M

ข้อมูลวันที่ 18 มิ.ย. 2567

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

4
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.1876
เปลี่ยนแปลง
0.1189%
ราคาขาย10.1877บาท
ราคารับซื้อ10.1876บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ178,179,526.01บาท
จำนวนเงินทุนในโครงการ1,000,000,000.00บาท
ข้อมูลสรุป
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ
วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 18 ก.ย. 2566
อายุโครงการไม่กำหนด
รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เป้าหมายการลงทุนเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในช่วงเวลา 3 เดือน
เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ในระดับสูง
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

ต้นปีถึงปัจจุบัน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

DAOL-BOND3M
1.22
0.60
1.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1.88

หมายเหตุ :

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

วันที่
ถึง
ผลการดำเนินงาน (%)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)

Portfolio Allocation
ข้อมูลวันที่ 31 พ.ค. 2567

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M )

BILL OF EXCHANGE 89.78%

BOND 10.11%

SAVING ACCOUNT 0.11%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลวันที่ 31 พ.ค. 2567
ตั๋วแลกเงินของบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22.45%
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
22.45%
ตั๋วแลกเงิน บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
22.44%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
22.44%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/67
10.11%
การซื้อ - ขายคืนกองทุน
รายละเอียด
ข้อมูล

วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อของรอบถัดไป 11-18 มิ.ย. 67 /วันทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน 18 มิ.ย. 67
วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน
วันส่งคำสั่งขายคืนของรอบถัดไป 11-14 มิ.ย. 67 /วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 19 มิ.ย. 67
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
T+1
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง
100.0000 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
รายละเอียด
ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์
0.00000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด

เอกสารการขาย
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.07000 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.10700 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1.07000 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.28000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Bank Code

Bank Branch

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสุรวงศ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สาขาอโศก
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสำนักลุมพินี

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์