logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon
เปิดบัญชีโดยตรงที่สำนักงาน

เปิดบัญชีโดยตรงที่สำนักงาน

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนและลงทุนกองทุนรวมโดยตรงที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สำนักงานใหญ่) โทร. 02 351 1800 กด 2

วิธีการสำหรับการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จัดเตรียมเอกสารดังนี้

บุคคลธรรมดา

 1. กรณีสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน
 2. กรณีชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาบัตรต่างด้าว
 3. กรณีนำเงินค่าขายคืนเข้าบัญชี : สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ตามชื่อเจ้าของบัญชีที่เปิดบัญชีกองทุน)
 4. กรณีสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
  4.1 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ลงลายมือชื่อให้ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร)
  4.2 สำเนาสมุดบัญชีที่จะใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (หน้าที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

นิติบุคคล

 1. กรณีนิติบุคคลไทย : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม และเอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ
 4. กรณีสหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า : เอกสารแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
 5. ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)
 6. รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 7. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย
 8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 9. ภพ. 20 (ถ้ามี)
 10. รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 11. รายงานการประชุม ที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)

วิธีทำรายการ

ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. ส่งคำสั่งผ่าน บลจ. ดาโอ
 2. ส่งคำสั่งผ่านระบบ Streaming Fund+
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนศึกษารายละเอียดกองทุนที่สนใจจากเอกสารการเสนอขาย หนังสือชี้ชวน และขอคำแนะนำเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยจากผู้แนะนำการลงทุน
 1. กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน" (Subscription Order)
 2. ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังนี้

  Account Name Bank Code Bank Branch Account Type Account No
  บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ กระแสรายวัน 911-3-00434-6
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส กระแสรายวัน 679-6-84303-7
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส กระแสรายวัน 594-0-01836-9
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส กระแสรายวัน 074-1-33096-2
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส กระแสรายวัน 263-1-00329-6
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส กระแสรายวัน 155-3-01276-4
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก กระแสรายวัน 100-0-04472-8
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี กระแสรายวัน  889-1-02129-1

  1. ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลารับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนกำหนด
  2. รับสำเนาหลักฐานคำสั่งซื้อ / หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

  การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
  1. กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งขายคืน" (Redemption Order)
  2. การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ท่านระบุในใบคำขอใช้บริการกองทุน โดยกำหนดการรับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนเป็นไปตามวันกำหนดชำระราคาค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ (บัญชีรับเงินค่าขายคืน ได้แก่ KBANK BBL SCB KTB TMB BAY เท่านั้น)
  3. บริษัทจัดการจะจัดส่งสำเนำหลักฐานคำสั่งขายคืน / หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครองไปลงทุนในกองทุนอื่นๆ โดยการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้
  1. กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" (Switching Order)
  2. บริษัทจัดการจะจัดส่งสำเนำหลักฐานคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน / หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐาน การทำรายการ
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITALWE INSURANCE

©2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์